top of page

Kwaliteit:

Om ervoor te zorgen dat u de kwaliteit van zorg krijgt die u mag verwachten van een specialist worden er van overheidswege eisen gesteld aan de beroepsuitoefening. Daarnaast heeft de beroepsgroep ook eigen kwaliteitseisen die vastgelegd zijn en die regelmatig worden gecontroleerd. Ik ben lid van diverse beroepsverenigingen en sluit mij dus aan bij de afspraken die gemaakt zijn binnen de verenigingen. (NVvP, KNMG, VKJP, LVVP, VVPAO) Voor het waarborgen van de kwaliteit ben ik verder lid van diverse intervisiegroepen van collegae waar zo nodig beroep op kan worden gedaan en houd ik mij aan de afspraken rondom bij- en nascholing.

Voor de registratie van specialist betekent dit dat er minimaal 40 uur per jaar besteed worden aan geaccrediteerde bij- en nascholing. 

Dossiervorming:

De gegevens van de intake en van de behandeling worden opgenomen in een persoonlijk dossier. Dit dossier is alleen voor mij of mijn waarnemer toegankelijk. Niets uit het dossier wordt zonder uw toestemming aan een ander verstrekt. Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw dossier en eventueel een afschrift. Hier maken wij dan een aparte afspraak voor. Ook na de behandeling wordt het dossier bewaard. Op een later tijdstip kunt u contact opnemen als u om wat voor een reden dan ook vragen heeft of het dossier wilt inzien.

Restricties:

Psychotherapie kan alleen vruchtbaar zijn als zowel de patiënt als de therapeut zich vrij voelen om zich te uiten. Dit is niet mogelijk als er sprake is van middelengebruik voorafgaande aan de sessie. Als hier toch sprake van is dan wordt dit tot onderwerp van gesprek gemaakt. De sessie kan om die reden als dat nodig is door mij afgebroken worden.

Emoties waaronder woede, boosheid of verdriet of hevige angst kunnen een normaal onderdeel zijn van de beleving tijdens een sessie. Als er echter zoveel emotionele spanning ontstaat dat het gesprek niet meer mogelijk is dan kan er gekozen worden voor een time-out in de sessie waarbij ik de sessie tijdelijk onderbreek. Dit kan ook het geval zijn bij sessies waarbij meerdere gezinsleden aanwezig zijn. In dat geval maak ik op basis van mijn ervaring de keuze op welke wijze er zo constructief mogelijk verder gewerkt kan worden.

Wetenschappelijke basis:

Medicatie:

Van alle beschikbare middelen schrijf ik alleen de middelen voor die in Nederland geregistreerd staan en waarvan de effectiviteit bewezen is. Soms komt het voor dat ik een geneesmiddel voorschrijf dat wel geregistreerd staat maar niet voor de leeftijdscategorie of voor de symptomen waartegen ik het voorschrijf. Dit heet off-label prescriptie. Als dit het geval is zal ik dat altijd vermelden. Ik schrijf uit principe geen homeopathische preparaten voor. Ook schrijf ik geen geregistreerde middelen voor voor oneigenlijk gebruik zoals smart drugs. Met betrekking tot stimulantia ben ik van mening dat het gebruik alleen bestemd dient te zijn voor patiënten met een duidelijke indicatie. Kortdurend of incidenteel gebruik alleen rondom tentamen- of examenperiodes is wat mij betreft geen optie.

Psychotherapie:

Met betrekking tot psychotherapie geldt mijn inziens het adagium: kort waar het kan, lang waar het moet, en zo intensief als nodig is om tot verbetering te komen. Ik maak gebruik van diverse technieken die allen behoren tot effectieve behandelmethoden. Bij voorkeur ga ik bij kinderen uit van een geprotocolleerd programma. Bij jongeren zal er bij voorkeur met oplossingsgerichte of cognitieve technieken gewerkt worden. Bij volwassenen zal er afhankelijk van de indicatie vooral gewerkt worden met inzichtgevende, cognitieve, psychodynamische of clientcentered technieken.

bottom of page