top of page

Voor wie is het behandelaanbod geschikt?

Leeftijd:

De praktijk richt zich op (jong)volwassenen vanaf 18 jaar en ouder. De leeftijdsgrens voor behandeling ligt, uitzonderingen daargelaten op 65 jaar.

Problematiek:

Stemmingsproblematiek, angstproblematiek, Ontwikkelingsproblematiek, Lichte tot matig ernstige persoonlijkheidsproblematiek, Ernstige identiteitsproblematiek inclusief genderproblematiek.

Trauma.

De klachten moeten al enkele maanden aanwezig zijn en verstorend zijn in het normale functioneren thuis, op school/werk of in de vrije tijd, dan wel minder lang aanwezig zijn maar ernstig van aard. E.e.a. in overleg met de verwijzer (huisarts of andere hulpverlener)

De behandeling is ook mogelijk in het Engels of Duits behalve bij een intensieve psychotherapie in het kader van persoonlijkheidsproblematiek.

Voor wie is het aanbod niet geschikt?

Binnen de praktijk is onvoldoende expertise aanwezig voor de diagnostiek of behandeling van de volgende problemen:

Primaire verslavingsproblematiek

Ernstige gedragsproblemen

Acute crisissituaties

Problematiek in het kader van OTS

Ernstige persoonlijkheidsproblematiek met regelmatige noodzaak tot crisisinterventie.

Het aanbod is verder niet geschikt voor leerproblemen, adviezen rondom schoolkeuze of beroepskeuze of hulpverlening bij scheiding of milde problematiek zoals rouwreacties of aanpassingsproblemen na scheiding of werkverlies.

Ook op geïsoleerde vragen in het kader van het verkrijgen van verklaringen voor extra schoolondersteuning, verlenging van tijd bij examens of dispensaties op leer- of werkvlak kan ik niet ingaan.

bottom of page