top of page

Formulieren:

Op deze pagina kunt u diverse formulieren vinden:

kwaliteitsstatuut, aanmeldingsformulier kind, aanmeldingsformulier volwassene, avg verklaring

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-

ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Thomas Lenz

BIG-registraties: Psychiater 59041467401 Psychotherapeut 29041467416

Basisopleiding: geneeskunde

AGB-code persoonlijk: 03069398

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk Lenz

E-mailadres: lenz@planet.nl

KvK nummer: 34338619

Website: praktijklenz.nl

AGB-code praktijk: 03072783

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en

specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid

zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

Categorie A

Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals

aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw

patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de

praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Er wordt gewerkt met diverse therapiemodellen en medicatie waarbij als uitgangspunt geldt dat

mentale problemen net als lichamelijk problemen aandacht behoeven en dat symptomen ook

signalen kunnen zijn voor een verstoord evenwicht in wat iemand aankan ten opzichte van wat

iemand draagt (draagkracht en draaglast) Hier zicht op krijgen en een aanpassing maken uitgaande

van het feit dat iedereen eigen krachten en kwetsbaarheden kent met als doel weer zelfstandig

verder te kunnen in verbinding met belangrijke anderen is uitgangspunt van het medisch handelen.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag

Pervasief

Overige kindertijd

Depressie

Bipolair en overig

Angst

Restgroep diagnoses

Genderidentiteitsstoornissen

Persoonlijkheid

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Thomas Lenz

BIG-registratienummer: 59041467401

Indicerend regiebehandelaar 2

Naam: Thomas Lenz

BIG-registratienummer: 29041467416

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Thomas Lenz

BIG-registratienummer: 59041467401

Coördinerend regiebehandelaar 2

Naam: Thomas Lenz

BIG-registratienummer: 29041467416

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: collega psychiaters, collega psychotherapeuten van het Ruysdaelcollectief

huisartsen met een consultatierelatie

de amsterdamse crisisdienst

diverse collegapraktijken zoals ook op de website omschreven als samenwerkingspartners.

zie www.praktijklenz.nl

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met

(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Esther de Wolf, psychotherapeut BIG 59047427216

Barend van de Kar, psychiater BIG 59046930901

Annemieke Oomen, psychotherapeut, BIG 69059768725

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

overleg over intensivering therapie

betrekken systeem en systeeminterventies

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

De praktijk is bereikbaar op alle werkdagen. In het geval van een lopende behandeling met

crisesgevoeligheid wordt tailor made met de patiënt of de cliënt afspraken gemaakt over

aanvullende bereikbaarheid in de avond of het weekend.

Daarnaast wordt met de huisarts of verwijzer contact opgenomen.

Incidenteel wordt er contact gezocht met de crisisdienst voor een vooraanmelding.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: zie hierboven. bij lopende behandelingen met crisisgevoeligheid wordt gekeken welke

extra ondersteuning nodig is en zijn er reguliere contacten met de amsterdamse crisisdienst van

arkin en ggz ingeest

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende

zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Ja.

intervisiegenoten.

Dhr. Noud van Poppel psychiater

Dhr. Peter Post, psychiater

Dhr. Olivier van Strien, psychiater

Dhr. Hans van Wechem, psychiater

Mevr. Els Dekker, arts/psychotherapeut

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Maandelijke intervisiebijeenkomst. literatuurstudie zo nodig, bespreken casuïstiek en eigen

functioneren.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.praktijklenz.nl/Wat--Kosten.html

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

http://www.praktijklenz.nl/Wat--Kosten.html

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

http://www.praktijklenz.nl/Wat--Kwaliteit.html

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht

bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Klachtencommissie Arkin/GGZinGeest/VVPAO

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077

1070 BB Amsterdam

Link naar website:

http://www.praktijklenz.nl/Wat--Klachten.html

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Per situatie wordt gekeken hoe mijn waarneming geregeld is. Doorgaans gebeurd dit in

intervisieverband. Waarnemers zijn altijd vrijgevestigde psychiaters: Bv.d. Kar, P. Post, O. van Strien,

N. van Poppel

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of

document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijklenz.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische

aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

ik ontvang de aanmelding ofwel telefonisch of via mijn website.

ik sta vervolgens de patiënt of cliënt zelf te woord m.b.t. benodigde verwijzing en vermoedelijke

wachttijd. Mocht ik geen plek hebben of onvoldoende expertise m.b.t. de hulpvraag dan adviseer ik

vaak één of meer collegae.

Ik doe zelf alle intakes.

De communicatie verloopt doorgaans telefonisch en/of via email

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend

zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk

geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een

afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en

met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe

dat als volgt:

bespreken van de intake, opstellen van behandelplan en bespreken van de vorderingen, meestal om

de drie maanden. T.a.v. tussentijdse evaluatie of vragen ben ik laagdrempelig per email bereikbaar.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord

(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

evaluatie behandelplan, ROM, aanvullende vragenlijsten

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,

medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als

standaardperiode hanteer ik hiervoor:

3 maanden na start behandeling en vervolgens elke drie maanden.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

vragen tijdens de behandeling

evaluatie van behandelplan

ROM

aan het einde van de behandeling standaard een tevredenheidsvragenlijst

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de

behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld

middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan

zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Thomas Lenz

Plaats: Amsterdam

Datum: 21-04-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut

naar waarheid heb ingevuld:

Ja


bottom of page