top of page

Verloop van aanmelding en intake

Aanmelding:

De eerste stap die u voor eventuele behandeling zult moeten zetten is naar de huisarts of huidige behandelaar (als het een behandeling betreft binnen de GGZ). De huisarts of behandelaar zal een beoordeling maken van uw vraag en beoordelen of dit past binnen de basis ggz of de specialistische GGZ.

- Voordat wij contact hebben is het mijn voorkeur dat de huisarts contact met mij opneemt om mijn mogelijkheden te bespreken t.a.v. de problematiek en ten aanzien van mijn (eventuele) wachtlijst, ook om teleurstelling bij u te voorkomen.

- Tot slot is het ook belangrijk om te kijken of er een contract is met uw verzekeraar en of er budget beschikbaar is voor uw behandeling. Het kan zijn dat dit in de loop van het jaar niet meer mogelijk is door budgettering vanuit de zorgverzekeraar en overheid.

Als uit het overleg naar voren komt dat ik mogelijkheden heb dan kunt u zich aanmelden. Voor de aanmelding heb ik de volgende gegevens nodig:

1. Verwijzing door de huisarts, medisch specialist, een instelling of door een ouder- en kind centrum. De verwijzing moet voldoen aan een aantal vereisten:

-Er moet verwezen worden naar de specialistische GGZ

-De huisarts/verwijzer zal de AGB-code op de verwijzing moeten zetten.

-Op de verwijzing zal ook moeten staan dat er verwezen wordt in het kader van (verdenking) op problematiek volgens DSM IV. 

De verwijzing heb ik graag al voor het eerste gesprek in bezit, eventueel via de mail/scan.

2. Persoonsgegevens voor het aanmaken van een dossier. U krijgt een vragenlijst per mail toegestuurd. Ik verzoek u deze in te vullen en te retourneren. 

Als ik alle gegevens verkregen heb kan ik een dossier aanmaken en u of uw kind uitnodigen voor een eerste afspraak. Ik neem telefonisch of per mail contact met u op voor de eerste afspraak. Er is doorgaans een vaste intaketijd op vrijdagochtend om 9.00 uur voor het eerste gesprek. Alle verdere afspraken worden in goed overleg ingepland.

Intake:

Tijdens de intake wordt er door middel van gesprekken en eventueel aanvullend psychodiagnostisch onderzoek een beeld gevormd van het probleem waarmee u geholpen wilt worden. De aanvullende probleem-gebieden worden besproken en het eerdere functioneren en de levensloop worden doorgenomen. Als het van toepassing is wordt er ook aandacht besteedt aan eerdere behandelingen. Op deze wijze wordt het landschap waarbinnen de problemen zich voordoen goed in kaart gebracht! Meestal zijn er twee tot drie intakegesprekken nodig. Als er sprake is van behandeling van kinderen of jongeren dan zijn er soms meer gesprekken nodig omdat de ouders ook apart uitgenodigd worden.

Digitale vragenlijsten:

In het kader van de intake en de behandeling worden ook vragenlijsten afgenomen om uw klachten beter in beeld te brengen. Deze vragenlijsten krijgt u digitaal toegezonden en kunt u vervolgens in een beveiligde omgeving invullen. Het platform dat dit mogelijk maakt heet Telepsy. Telepsy is door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie gekozen als beste en meest gebruikersvriendelijke organisatie voor deze afname.

U kunt het intakeproces bespoedigen door:

1: Zelf al een korte biografische beschrijving te maken van uw leven en dit mee te nemen naar de sessie.

2: Informatie van eerdere hulpverlening op te vragen en mee te nemen.

Mijn ervaring is dat vooral het laatste tijd kan besparen bij het maken van een passend behandelplan.

Adviesgesprek:

Na de intakegesprekken wordt er een adviesgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de diagnose besproken en de wijze waarop ik u kan behandelen. Een behandeling kan bestaan uit diverse vormen van psychotherapie, het verstrekken van medicatie of een combinatie van beiden. Afhankelijk van het probleem worden belangrijke anderen (ouders, partner, vrienden) betrokken bij de behandeling.

Soms komt het voor dat ik de behandeling niet zelf kan doen omdat een specifieke therapievorm beter aansluit. Ik beschik over een uitgebreid netwerk voor verdere doorverwijzing.

Soms komt het ook voor dat een ambulante behandeling mijns inziens onvoldoende mogelijkheden biedt om het probleem op te lossen. Ook dan zal ik mijn best doen om een zo goed mogelijke aansluiting te vinden voor behandeling elders.

Behandelplan:

Als wij het eens zijn over de diagnose en de behandeling dan wordt dit vormgegeven in een behandelplan. Dit plan wordt regelmatig maar in ieder geval om het halve jaar met elkaar besproken ten aanzien van het bereikte resultaat.

Huisartsbrief:

Binnen de praktijk is het gebruikelijk dat de verwijzer en de huisarts op de hoogte worden gesteld van de bevindingen door het sturen van een 'huisartsbrief'. Ook u kunt deze brief krijgen als afschrift.

bottom of page