Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Te verwachten kosten:
 
De hulpverlening binnen de praktijk wordt doorgaans vergoed volgens de geldende wetgeving vanuit het basispakket voor de specialistische GGZ. U zult wel altijd de kosten in het kader van het eigen risico eerst zelf moeten betalen. Deze kosten bedragen voor 2018  385,00 euro 
Mocht u zich willen aanmelden en vragen hebben over de vergoeding dan adviseer ik u eerst contact met u zorgverzekeraar op te nemen en te vragen naar de vergoeding voor 'tweede lijns GGZ'.
Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt een bekostiging via de gemeente. De praktijk heeft contracten met Amsterdam en haar regiogemeenten. In alle gevallen is een geldige verwijzing van de huisarts of het ouder-kind centrum noodzakelijk.

In 2018 heeft de praktijk met de volgende verzekeraars contracten afgesloten:  FBTO, VVAA, ONVZ, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, OZF, Achmea, PNO, AGIS,  Ditzo, ENO, Zorg en Zekerheid.
Er zijn voor deze verzekeraars ook contracten via de volgend assuradeurs (Turien &co, IAK, Caresco en Aevita)

De praktijk heeft geen overeenkomst met uw verzekeraar. Wat nu?  Ook als de praktijk geen contracten heeft kunt u in behandeling komen binnen het kader van de zorgverzekeringswet. Als u een restitutieverzekering heeft krijgt u zelf de rekening die doorgaans van 80 tot 100% vergoed wordt. (Let op! Check de voorwaarden van uw verzekeraar!) Als u een 'natura-verzekering' hebt dan is een behandeling ook mogelijk. U zult zelf een deel van de kosten moeten betalen. (Let op! Check de voorwaarden van uw verzekeraar!)
 
Structuur van de rekening: De betaling van uw zorg verloopt via de structuur van een DBC. 
 
1: Een declaratie wordt niet afgerekend per sessie of per gesprek maar de behandeling wordt in zijn geheel afgerekend in een 'diagnose-behandel-combinatie. Dit begrip wordt doorgaans afgekort gebruikt met de naam 'DBC'. Binnen deze DBC wordt alle tijd geregistreerd van zowel de gesprekken als de verslaglegging, overleg met derden, indicatiestelling etc. Aan het einde van de behandeling wordt de DBC afgesloten en afhankelijk van de diagnose en de hoeveelheid tijd wordt het bedrag vastgesteld. Het bedrag van de rekening wordt jaarlijks door de overheid bepaald en is een vast maximaal bedrag dat berekend kan worden. U kunt informatie vinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/
 
2: De DBC wordt vanuit wettelijke verplichting geanonimiseerd gestuurd naar het DBC-informatie-systeem (DIS) waardoor de overheid de totale kosten en diagnoses in kaart kan brengen.

Nota Bene: Als er geen contract is afgesloten en u heeft een 'natura' verzekering dan vergoedt de verzekeraar maar een deel van het bedrag (doorgaans 75 - 80 %). Bij een restitutieverzekering zal dit doorgaans hoger zijn, maar ook hier zijn verzekeraars niet altijd even transparant.

Mocht er sprake zijn van problematiek die niet door de basisverzekering vergoed wordt na verwijzing en diagnostiekfase  (aanpassings-stoornissen, relatieproblemen e.d.) dan hanteer ik het OZP tarief van 101 euro per 45 minuten face to face tijd/15 minuten indirecte tijd.
 
Zelfbetaling:
Het is mogelijk om hulpverlening in het kader van psychiatrische of psychotherapeutische behandeling zelf te betalen los van het DBC-regime. De behandeling is identiek volgens de WGBO en er wordt altijd een diagnose en behandelplan gemaakt. De rekening kan per sessie zijn. Het is echter niet mogelijk om deze rekeningen achteraf bij uw zorgverzekeraar in te dienen!!!

Mocht u zelf en zonder verwijzing van de huisarts in behandeling komen dan is er een telefonische screening voordat de eerste afspraak gemaakt wordt. Hierin wordt bepaald of de hulpvraag duidelijk van psychiatrische/psychische aard is. Als dat niet het geval is dan geldt namelijk dat de sessies niet kunnen plaatsvinden binnen het van BTW vrijgestelde tarief.

De kosten voor een sessie zijn 130 euro per 50 minuten/15 minuten indirecte tijd, 15 euro voor telefonisch overleg kort 0 - 5 min  30 euro voor telefonisch overleg middel (5 tot 15 min) en 60 euro voor telefonisch overleg lang  (15 tot 30 minuten)
Tijd voor overige dossiervorming/brieven of verslagen of mailoverleg zijn in deze prijs verdisconteert.

Het is daarnaast mogelijk om individuele coaching- of supervisiesessies aan te vragen. Hierbij wordt uitgegaan van een hulpvraag die buiten het bestek ligt van de geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor individuele coaching- of supervisiesessies bedragen 140 euro per klokuur exclusief BTW.

Klachten over de vergoeding van uw kosten:
Met Klachten over de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). 

Annuleren van een afspraak:
Het kan altijd voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd per mail of telefonisch worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij no show of een te laat geannuleerde afspraak worden kosten in rekening gebracht ongeacht de reden van afmelding en aard van de sessie. De kosten bedragen 50 euro. Bij coachingsafspraken geldt het tarief van de sessies zelf. U kunt het bedrag niet terugvorderen bij uw verzekeraar.